Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Hjälp i hemmet/Ansökan om stöd och hjälp
Lyssna

Ansökan om stöd och hjälp

För att få hjälp och stöd med insatser som exempelvis hemtjänst (Årjängs kommun har inte infört LOV Lagen om valfrihet inom hemtjänst), stöd och service vid vissa funktionsnedsättningar, ledsagning och trygghetslarm samt särskilt boende (Särskilt boende är utlagt enligt LOU lagen om upphandling och drivs av Förenade Care) behövs ett beslut om bistånd.

Ansöka om stöd och hjälp  
 

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om ett bistånd.

1. Ta kontakt så här

Den enskilde eller en anhörig tar kontakt med kommunens handläggare. Ansökan kan göras via e-ansökan, skriftligt eller muntligt.
Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus, se nedan under punkt 3.

   

 

 

Så här går det till att söka via e-tjänst

Nu kan du ansöka om stöd och hjälp även via en e-tjänst. För att göra en e-ansökan måste du ha tillgång till Bank-id eller mobilt Bank-id. När du har loggat in ska du registrera din ansökan och beskriva vad du behöver hjälp med. Du fyller i dina personuppgifter och därefter klickar du på "skicka" 

Följ ditt ärende

Du kan följa din ansökan i e-tjänsten. Här ser du när handläggaren har tagit emot din ansökan, öppnat en utredning och sen när beslut har fattats.  

2. Utredning  

Handläggaren bokar en tid för möte med den enskilde som bestämmer vilka som ska vara med, till exempel närstående. Om det finns behov av en tolk ordnas detta av kommunen.
För att handläggaren ska kunna utreda behovet av stöd ställer han/hon frågor som gäller hälsotillståndet och vilket behov som finns. Handläggaren har max fyra månader på sig att utreda och lämna besked till dig som ansökt.

Vid vårdplanering på sjukhus

Om det finns behov av stöd och hjälp i samband med att den enskilde åker hem efter vistelse på sjukhus görs en så kallad samordnad vårdplanering. Vårdplaneringen kan göras på sjukhuset, via telefon eller i det egna hemmet. Under en vårdplanering får du som behöver stöd och hjälp beskriva dina behov som finns i samband med din hemkomst.
I vårdplaneringen deltar alltid en bistånds-/LSS handläggaren, i de fall där hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen behövs deltar en sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och en sjuksköterska från landstinget.

3. Beslut

Efter utredningen görs alltid en individuell biståndsbedömning utifrån aktuell lagstiftning.

Stöd beviljas

Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den enskilde har rätt till. Beslutet skickas hem skriftligt till den enskilde.

Avslag  

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Skälet till att ansökan avslås framgår alltid av beslutet.
Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Om du vill överklaga beslutet kan biståndshandläggaren hjälpa till med detta. Avslag ska överklagas inom tre veckor från det att beslutet har mottagits.

Beslutet verkställs  

När stöd har beviljats skickas beslutet till berörd områdeschef.

Uppföljning  

Biståndshandläggaren kommer att följa upp beslutet och det stöd som ges för att säkerställa att stödet fortfarande motsvarar behovet. Vid behov omprövas beslutet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2018