Lyssna

Hemsjukvård

Hemsjukvård är samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende upp till sjuksköterskans kompetens nivå. Kommunens ansvar gäller personer från sju år som efter upprättad vårdplan är inskrivna i hemsjukvården.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i hemmet.
Det kan till exempel vara hjälp med

  • mediciner              
     
  • injektioner
  • såromläggningar                                             
  • provtagningar
  • vård i livets slutskede

Arbetet i hemsjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder och gäller personer från 7 år och uppåt.
Hemsjukvården utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut). Sjukvårdsinsatser kan även utföras av undersköterskor och vårdbiträden efter instruktion från legitimerad personal. Sjukvårdsinsatser av läkare är alltid landstingets ansvar.

Inskrivning i hemsjukvården

Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du sjuksköterska/distriktssköterska där du bor. Det är sjuksköterskan/distriktssköterskan som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller ej. Om sjuksköterskan/distriktssköterskan bedömer att du inte kan ta dig till vårdcentralen så skrivs du in i hemsjukvården. I samband med bedömning och beslut om hemsjukvård får du besked om hur länge insatsen beräknas pågå. Omprövning av beslutet om hemsjukvård kan bland annat ske om ditt hälsotillstånd förbättras så att du kan börja gå till vårdcentralen istället.

Infomation och samtycke

I samband med första besöket av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal får du även information om kontaktuppgifter till berörd personal. Du kommer att tillfrågas om samtycke, till exempel för informationsöverföring mellan olika vårdgivare, tillgång till din journal hos annan vårdgivare och deltagande i kvalitetsregister. Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Läkarkontakt

Om du har behov av kontakt med läkare har du själv eller anhörig rätt att ta den kontakten även om du är inskriven i hemsjukvården. Kommunens personal kan hjälpa dig med den kontakten om du vill. Om du själv kontaktar vårdcentralen eller sjukhuset måste du sedan kontakta kommunens sjuksköterska för att till exempel meddela ändring av medicinering.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård tas en avgift utifrån fastställd taxa.

Är du missnöjd

Om problem uppstår eller om du är missnöjd med den vård och behandling som du får av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal så kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten.

 Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera med en oberoende part vänder du dig direkt till din patientnämnd. Patientnämnden når du via kommunens växel 0573-141 00.

Du kan även lämna klagomål på kommunal hälso- och sjukvård till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Mer information finns på IVO:s hemsida alternativt att kontakt tas via IVO:s växel 010-788 50 00.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 maj 2020