Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I Årjängs kommun finns elva förtroendevalda ledamöter i kommunstyrelsen vars ordförande är kommunalråd. Styrelsens sammanträden är inte offentliga men möjlighet finns att låta sakägare eller andra berörda vara närvarande vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen är en nämnd som tillsätts av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till representationen i fullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över andra nämnders verksamhet. Styrelsen ska vidare följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning och hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig även över ärenden som ska behandlas av fullmäktige.

Arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen finns också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet är ett beredningsorgan till kommunstyrelsen men har också egen beslutanderätt som styrelsen delegerat till utskottet. Arbetsutskottet sammanträder två gånger i månaden.

Bortsett från det övergripande ansvaret och ledningsfunktionen så varierar de frågor som handläggs av kommunstyrelsen mellan olika kommuner. I Årjängs kommun är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd och ansvarig för kommunens uppgifter i civilförsvarsfrågor. Styrelsen har vidare hand om översiktsplanering, avfallsplanering, renhållning, underhåll av kommunens fastighetsbestånd och vägar m.m. Kommunstyrelsen har också ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Du kan läsa mer om kommunstyrelsens uppgifter i nämndens reglemente.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Kontakt

Kommunstyrelsen