Lyssna

Spillvatten

Spillvatten kallas oftast i dagligt tal för avloppsvatten och är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar samt processer i industrin. Cirka hälften av kommunens hushåll är anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Reningsprocess

Spillvatten är förorenat vatten som spolas ut från anslutna anläggningar. Vattnet transporteras sen via ledningar till reningsverk där vattnet renas genom olika processer.

Reningsverken har olika reningsprocesser beroende på vilken mängd spillvatten de tar emot samt hur verken är byggda. Reningsprocesserna kallas mekanisk, kemisk och biologisk rening. När vattnet efter reningsprocessen har uppnått önskad kvalitet släpps det ut i recipienten som oftast är en sjö och hamnar återigen i vattnets kretslopp. 

Om du spolar ner fel saker i avloppet kan detta orsaka problem i ledningsnätet och på reningsverken. Mer information om vad du inte ska spola ner hittar du under rubriken; Spola inte ner fel saker.

Mekanisk rening

Första steget i rening av avloppsvatten är mekanisk rening där fasta föremål och partiklar avskiljs från vattnet. Avloppsvattnet passerar dock först pumpstationer och ledningsnät där fasta föremål kan fastna och orsaka kostsamma skador. Det är därför viktigt att du inte spolar ner saker som inte hör hemma i avloppet.

Biologisk rening

Reningsverken har även någon form av biologisk rening. Den biologiska reningen går ut på att bakterier bryter ner organiskt material. Eftersom processen är beroende av levande bakterier är det viktigt att inte spola ner kemikalier eller färger då dessa dödar bakterierna.

Kemisk rening

En del verk har även kemisk rening vilket betyder att kemikalier tillsätts för att bilda så kallade flockar med oönskade ämnen som fosfor. Flockarna kan sedan lätt avskiljas från vattnet. Anledningen till att mängden fosfor reduceras är för att stora mängder av ämnet orsakar övergödning i sjöar och vattendrag. 

Verksamhetsområde spillvatten

Årjängs kommun har reningsverk i Årjängs tätort, Töcksfors tätort, Lennartsfors, Tenvik och Sandaholm. I Holmedal renas spillvattnet genom en markbädd och Svensbyn får sitt spillvatten tranporterat via en överföringsledning till reningsverket i Sandaholm.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018