Lyssna

Lagar och strategiska dokument

Här nämns de lagar och bestämmelser som reglerar skyldigheter och rättigheter för dig som abonnent och för VA-huvudmannen (kommunen). Nedan hittar du även de dokument som beskriver den framtida utvecklingen av VA-försörjningen i Årjängs kommun.

Lagar och regler för dig som abonnent

De regler som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Årjängs kommun kommer både från lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över. 

Allmänna bestämmelser för brukande av Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Lokal föreskrift som reglerar brukandet av VA-anläggningen, t.ex. vad som får eller inte får spolas ned i avloppet. Antogs 1 januari 2009 av Kommunfullmäktige.

Strategiska dokument

Strategiska dokument berör kommunens långsiktiga VA-utveckling och säkerställer en hållbar utveckling av denna.

VA-plan

Kommunens VA-plan antogs i september 2018. Planen berör utvecklingen av både den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen och den enskilda.I framtagandeprocessen har även två andra dokument tagits fram; en VA-översikt och en VA-policy.

Översikten beskriver hur kommunens VA-försörjning ser ut i nuläget samt vilka lagar och förutsättningar som gäller inför framtida utveckling.Policyn fastställer vilka pioriteringar och riktlinjer som gäller för kommunens framtida VA-utveckling och VA-planen är den slutgiltliga åtgärdsplanen som utgår ifrån det som bestämt i föregående dokument.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakt


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

Lagar och strategiska dokument