Lyssna

Enskilt vatten och avlopp

Många som bor på landet är inte anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En del kommer att bli anslutna, men de flesta måste räkna med att även i framtiden själv ta hand om sitt vatten och avlopp.

Enskilt avlopp

För att få inrätta avloppsanläggning utanför kommunens VA-verksamhetsområde (område med kommunalt vatten och avlopp) krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden. Ansökan eller anmälan skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid alla nybyggnationer av bostäder, fritidshus, stall med mera utanför tätorten krävs att man kan ordna en godtagbar avloppsanläggning. Att en godkänd avloppsanläggning kan anläggas på platsen är en av förutsättningarna för att platsen ska vara lämplig för byggnation.

Enskilt vatten

Det är viktigt att tillgången till dricksvatten är hög och att vattenkvaliteten är god. Ska du som privatperson borra efter vatten, behöver du inte anmäla detta. Enskilda vattentäkter (brunnar) kan vara utformade på olika sätt:

  • Grävda brunnar består ofta av nedgrävda betongringar där grundvatten rinner in i botten av brunnen. Djupet är sällan mer än ett fåtal meter vilket ökar risken för att dricksvattnet förorenas av exempelvis regnvatten som rinner för snabbt in i brunnen.

  • Djupborrade brunnar innebär att ett hål borras ned i berggrunden. Grundvatten rinner till brunnen genom sprickor i berget. Djupet är ofta mer än 40 meter, vilket ger ett ökat skydd mot förorenande regnvatten. Risken för höga radonhalter är dock högre i djupborrade brunnar.

Om dricksvattnet däremot ska förse en grupp med dricksvatten, kräver detta en registrering enligt livsmedelslagen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 mars 2020