Lyssna

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Bild över sjö med dimma

Grundstenarna i naturvårdsarbetet

Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling. Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar. Naturvårdsarbetet regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. I det kommunala naturvårdsarbetet ingår också ansvar för kalkningsverksamheten i våra sjöar och vattendrag.

Samråd med andra aktörer 

Arbetet omfattar också samråd i olika former om sådant som påverkar naturmiljön. Kommunen samarbetar exempelvis med berörda fiskevårdsföreningar, angränsande kommuner och är medlem av Vattenrådet Upperudsälven.

Kommunalt naturvårdsprogram med flera syften

Årjängs kommun har ett kommunalt naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet har flera syften. Naturvård handlar inte bara om att skydda värdefulla områden och arter utan också att säkerställa områden för friluftsliv och rekreation.

Presentera kommunens natur

För det första syftar det till att presentera kommunens natur, såväl det typiska som det i ett regionalt eller nationellt perspektiv speciella.

Presentera speciellt värdefulla naturområden

För det andra vill vi presentera ett antal speciellt värdefulla naturområden. Det rör sig om sjöar, skogar, våtmarker, ängs- och betesmarker, vild- och kulturmark, reservat och områden som idag saknar skydd.

Stötta kommunens arbete med naturvård

För det tredje syftar naturvårdsprogrammet till att presentera och stötta kommunens arbete med naturvård.

Stärka kommunens naturvärden och attraktionskraft

Det fjärde och sista syftet är att lista ett antal idéer som ytterligare skulle kunna stärka kommunens naturvärden och attraktionskraft till glädje för innevånare, besökande och turister. Dessa idéer är i de flesta fall riktade mot att uppfylla ett eller flera av de nationella miljömålen.

Värdefulla naturområden

Här beskrivs några av Årjängs kommuns finaste och mest skyddsvärda naturområden. Arbetet skall ses som ett "levande dokument", det betyder att vi beskriver de områden som vi här och nu bedömt som särskilt värdefulla i olika avseenden.  

 

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 februari 2019

Kontakt

Kommunalt naturvårdsprogram

Läs om naturvårdsprogrammet

Värdefulla naturområden

Läs del 1

Värdefulla naturområden

Läs del 2

Inventering av ängs- och hagmarker

Läs om inventeringen

Restaureringsplan för ängs- och hagmarker

Läs om restaureringsplanen