Lyssna

Översiktsplan

En översiktsplan är till för att främja en långsiktigt god utveckling angående användningen av mark och vatten i kommunen. Detta verktyg anger riktlinjer för att långsiktigt medföra en bättre miljö, enklare vardag för kommunmedborgare och attraktivare kommun. Översiktsplanen är också ett stöd och vägledande i beslut som berör detaljplanering, bygglov och övriga tillståndsprövningar.

Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den kommunala politikens uppfattning. En översiktsplan ska vara uppbyggd av övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen.  Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen aktualitetspröva den gällande översiktsplanen

 Planprocessen

Efter beslut om att revidera den gällande översiktsplanen ska den genomgå en planprocess som består av fyra steg; samråd, utställning, antagande och laga kraft.

Samrådstiden är inte lagreglerad som utställningstiden är. Kommunens intention är att alla ska få möjligheten att yttra sig i planprocessen och därför ha en remisstid på minst 4 veckor. Utställningstiden måste enligt lag vara minst två månader.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 februari 2019

Kontakt

Läs mer