Lyssna

Detaljplaner under arbete

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

 

Antagande

Detaljplan för Udden Hän

Detaljplanen för Udden Hän har antagits av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 24 februari 2020. Antagandebeslutet har blivit överklagat. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för slutlig prövning.

Granskning

F.n. inga planer utställda för granskning. 

Samråd

F.n. inga samråd. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 maj 2021

Kontakt

Handlingar