Lyssna

Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Bild på himlen med lite moln

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). Gaserna består av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) och/eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). I vissa fall är gasernas påverkan tusentals gånger större än koldioxid, det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser.

Ägarens skyldigheter

Äger du en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller F-gaser, betecknas du i lagens mening som operatör och har följande skyldigheter:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av ett certifierat kylserviceföretag.
 • Rapportera till bygg- och miljökontoret om köldmedieinnehav och se till att rapporten kommer in i tid (mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten gäller). Du ska känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Informera bygg- och miljökontoret i förväg om du installerar nya aggregat.
 • En installationskontroll ska utföras av ett certifierat kylserviceföretag på alla aggregat som inte är hermetiskt slutna.
 • Informera bygg- och miljökontoret ifall anläggningen får en ny ägare.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former av ett certifierat kylserviceföretag. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till bygg- och miljökontoret. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.

Läckagekontroller

Det är typen av köldmedium, kopplat till dess växthuspåverkan som avgör om, och hur ofta ett aggregat ska läckagesökas. Det innebär i praktiken att anläggningar med hög växthuspåverkan kommer att behöva läckagesökas i större omfattning och med tätare intervall än de aggregat som har lägre växthuspåverkan. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2e (koldioxidekvivalenter) som köldmediet motsvarar.

Krav på läckagekontroll har alla aggregat där mängden köldmedia motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Om ett läckagevarningssystem är installerat förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Är du osäker på vad som gäller för din anläggning, fråga en certifierad kylfirma.

Årsrapport - vad gäller för inrapportering av läckagekontroller?

Om din anläggning innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till bygg- och miljökontoret mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten avser. Endast aggregat med 5 ton CO2e eller mer inkluderas i totalmängden.

Du som operatör (ägare) är ansvarig att se till att de årliga rapporterna skickas in till bygg- och miljökontoret (kylföretagen upprättar rapporterna).

För granskning av årsrapporter, anmälningsärenden och registerhållning  tar bygg- och miljökontoret ut en avgift enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige.

Undantag från kraven på återkommande kontroller och rapportering

Utrustning som är tättslutande (hermetiskt sluten) och som innehåller mindre än 10 ton CO2e omfattas inte av kraven på läckagekontroll. I ett sådant system ska alla enheter med köldmedium tätats genom svetsning eller liknande och vara tydligt märkta.

Utrustning som innehåller köldmedium som inte omfattas av förordningen, exempelvis koldioxid och ammoniak, har inga krav på periodisk kontroll och de omfattas inte heller av krav på information till oss innan installation.

Underrättelse om installation av ny anläggning eller konvertering

Om du installerar en köldmedieanläggning som motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska du informera bygg- och miljökontoret minst 6 veckor innan installationen. Läckagekontroll ska göras i samband med installation. Samma krav gäller vid konvertering, det vill säga byte till ett nytt köldmedium i en befintlig utrustning.

Installationsintyg

Installationsintyget måste upprättas av en certifierad kylentreprenör. I installationsintyget ska följande uppgifter finnas:

 • Installationsdatum.
 • Aggregatbeteckning.
 • Köldmedietyp.
 • Verklig/uppskattad mängd köldmedier.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Gatuadress.
 • Operatörens (ägarens) adressuppgifter och organisationsnummer.

Ägarbyte

Glöm inte att informera bygg- och miljökontoret om du säljer eller övertar en anläggning (företaget byter ansvarig verksamhetsutövare). Gör du inte detta, debiteras tidigare verksamhetsutövare års- och tillsynsavgifter, eller sanktionsavgift. Ägarbyte ska anmälas skriftligen.

Skrotning av aggregat

Vid skotning av hel anläggning (alla aggregat) måste en certifierad entreprenör kontaktas. Ägaren till aggregaten ansvarar för att köldmedierna tas omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas till bygg- och miljökontoret.

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Vilka köldmedium får jag inte använda?

CFC (klorfluorkarboner) får bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre (exempelvis kyl- och/eller frysskåp).

Sen 1 januari 2015 är det förbjudet att yrkesmässigt använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC, till exempel R22 som är vanligt förekommande. Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och som sedan dess har fortsatt vara i bruk.

Från och med 1 januari 2020 inträder servicestopp (påfyllnadsstopp) för aggregat med mer än 10 kg R404 (40 ton CO2e).

Överträdelser ger miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Att inte utföra de kontroller som krävs, att inte rapportera i tid eller anlita obehörig kylservicetekniker medför att du som ägare får betala en miljösanktionsavgift.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 juni 2018