Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Kemikalier/Kemiska bekämpningsmedel
Lyssna

Kemiska bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Tillstånd eller anmälan kan krävas vid spridning.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel regleras genom föreskrifter och förordningar från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Hos Kemikalieinspektionen finns även bekämpningsmedelsregistret med information om respektive preparat, t.ex. vilken typ av användning preparat är godkänt för och om det finns ett giltigt godkännande.

Anmälan

Om du avser att sprida bekämpningsmedel på ett område större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark), på banvall eller på idrottsanläggning måste du anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret minst fyra veckor i förväg . Påbörja inte spridningen innan du fått ditt beslut.

Tillstånd

Du måste ha skriftligt tillstånd av bygg- och miljönämnden för att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på platser där de riskerar att komma ut i vattendrag eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Anslag

Den som ska sprida bekämpningsmedel där allmänheten fritt får vara (undantag vall och obesådd åker) ska en vecka före spridningen informera om spridningen på väl synliga anslag. Reglerna om anslag gäller även om det inte krävs en skriftlig anmälan.

Anslagen ska vara minst av A5-format och av väderbeständigt material. Följande uppgifter ska finnas på anslagen:

 • Karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet.
 • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske.
 • Avsikten med spridningen.
 • Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer.
 • Spridningsmetod. Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
 • Var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas.

Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutas, dock tidigast en månad efter spridningen.

Behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som klassas som "1L" eller "2L" krävs att du har genomgått en behörighetskurs som länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning inom fem år, behåller du din behörighet.

Dokumentera spridningen

Det finns krav på att den som sprider bekämpningsmedel, klass 1 eller klass 2, ska föra journal. Av dokumentationen ska framgå:

 • Vilket medel och vilken dos du använt.
 • Tidpunkt och plats för spridningen,
 • Temperatur och vindförhållanden.
 • Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagit till skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring av utrustningen

Dokumentationen ska sparas i tre år och ska vid anmodan kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 juni 2018

Kontakt

Läs mer

Blankett