Lyssna

Radon

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Därför är det tur att det både är enkelt och billigt att mäta.

Bilden visar en mätdosa för radon
Mätdosa för radon

Ädelgasen radon finns överallt i naturen och bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, s.k. radondöttrar. Radondöttrar följer med inandningsluften och strålningen som avges kan skada lungor och luftrör. Radon är en vanlig orsak till lungcancer. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor; marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet samt vatten som används i hushållet.

Radon i hus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Själva mätningen är inte speciellt svår. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av "spårfilm" som placeras ut i minst två rum. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen och under minst två månader - ju längre tid desto noggrannare mätning. Kontakta ett laboratorium för beställning av spårfilm och beskrivning över hur du ska gå till väga vid mätningen.

Radon i dricksvatten

I kommunalt dricksvatten kontrolleras radonhalten regelbundet. Många kommunala vattentäkter är dessutom ytvattentäkter, som sällan innehåller radon. Har du däremot en egen djupborrad brunn, bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt, bör du vara extra uppmärksam. Finns det radon i hushållsvattnet, avgår det till inomhusluften. Det är inte heller bra att dricka radonhaltigt vatten.

Åtgärder

Om byggnadsmaterialet avger radon, brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör. I de allra flesta fall räcker det tyvärr inte med att täta. Man måste försöka skapa ett undertryck, så att inte luften från jorden sugs in. Detta görs oftast med en radonsug.

Gränsvärden och riktvärden

200 Bq/m3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål(SOSFS 1999:22), ändring 9 juli 2004 (SOSFS 2004:g)

400 Bq/m3 Högsta radonhalt på arbetsplatser (AFS 2000:3)

200 Bq/m3 Högsta radonhalt i nya byggnader (BFS 1993:57, med ändring till och med BFS 2000:19, BBR 10)

0,5 μSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader (BFS 1993:57, med ändringar till och med BFS 2001:19, BBR 10)

100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med hälsomässig anmärkning (SLVFS 2001:30). Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m3 vatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.

1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Riktvärde som anger risk för hälsoeffekter (SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata brunnar där Livsmedelsverkets föreskrifter inte kan tillämpas.

Konsulthjälp

För att hitta lämpliga konsulter inom radonproblematiken kan man vända sig till Svensk radonförening. Svensk radonförening har krav på att deras medlemmar ska ha erforderlig kompetens, och publicerar en lista över sina medlemmar på sin hemsida. Boverket har också en lista över certifierade funktionskontrollanter. Som funktionskontrollant måste certifiering redovisas när det gäller vilken radonkompetens kontrollanten har. Detta prövas även av certifieringsorganen för att uppfylla Boverkets föreskrifter för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 februari 2019