Hem/Företagare/Inköp & upphandlingar/Hur går en upphandling till
Lyssna

Hur går en upphandling till

Hur går en upphandling till

Planering
En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras därefter varvid bland annat en beräkning av kontraktets totala värde ska göras.

Förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget är det underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör inför en upphandling. Till förfrågningsunderlaget hör även de handlingar som kompletterar det. Den väsentligaste uppgiften i förfrågningsunderlaget är att ange föremålet för upphandlingen, som ska anges preciserat och begripligt. Stor vikt läggs på att förfrågningsunderlaget skall vara fullständigt och tydligt. Om en leverantör inte förstår eller anser att förfrågningsunderlaget är oklart bör den upphandlande myndigheten kontaktas för ett eventuellt förtydligande.

Upphandlingsprocessen

Annonsering
I princip ska all offentlig upphandling annonseras. Annonseringen görs på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas och valet av förfarande avgörs av upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst. Direktupphandlingar behöver inte annonseras och annonsering behöver inte heller ske i vissa särskilt i lagen angivna situationer vid förenklat förfarande och vid förhandlat förfarande.

Anbudsgivning
Den upphandlande myndigheten ska ange hur ansökningar (i annons) och anbud i övrigt (i annons eller förfrågningsunderlag) ska lämnas. Anbud till Årjängs kommun lämnas i de allra flesta fall i Eniro upphandling, vilket är det upphandlingssystem som används. Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till antagen leverantör/leverantörer.

Kvalificering (Kontroll av leverantörers lämplighet)
Anbudsgivarens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Utvärdering av anbud
Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits;

Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslutet med skäl lämnas till samtliga anbudsgivare. Efter att tilldelningsbeslut har fattats och tilldelningsbesked skickats, börjar tidsfristen på tio dagar att löpa. Under denna period finns möjlighet att ansöka om överprövning.

Avtal/Beställning
Avtal/ Beställning av den upphandlade varan eller tjänsten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 26 november 2012

Kontakt


  • Lina Johannesson
    Ekonomiavdelningen
    Direkt: 0573-141 12
    Box 906
    672 29 Årjäng