Hem/Företagare/Inköp & upphandlingar/Grundläggande principer
Lyssna

Grundläggande principer

EU-domstolen har utvecklat fem grundläggande rättsprinciper inom upphandlingsområdet. Principerna är viktiga för att man ska förstå hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas.

Rättsprinciperna utgår från EU-rätten, och följer av artikel 18, 34, 35, 49 och 56 i EUF-fördraget. Även EU-domstolens vägledande avgöranden har påverkat utformningen. Svenska lagar uttrycker rättsprinciperna i 1 kap. 9 § LOU, 1 kap. 24 § LUF och 1 kap. 2 § LOV.

 

Icke-diskrimineringsprincipen

Det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, t.ex. medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Likabehandlingsprincipen

Alla leverantörer ska få samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får inte acceptera ett anbud som kommit in för sent, eftersom samma regler ska gälla alla.

Proportionalitetsprincipen

 Krav och villkor i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Myndigheten får inte kräva mer än vad som är nödvändigt.

Principen om öppenhet

Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Myndigheten får inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen, utan annonsera upphandlingen offentligt och informera de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.

Principen om ömsesidigt erkännande

Intyg och certifikat som har utfärdats av en svensk myndighet ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 september 2014

Kontakt


  • Lina Johannesson
    Ekonomiavdelningen
    Direkt: 0573-141 12
    Box 906
    672 29 Årjäng